Close

  Former Heads

  JOINT COMMISSIONER OF POLICE,TRAFFIC
  No Name From To
  1 Shri A.N.Roy 24.06.2000 23.04.2001
  2 Shri M.S.Maheshgauri 11.06.2001 21.03.2002
  3 Shri Sunil Vaidya 21.05.2002 24.06.2003
  4 Shri S.C.Mathur 24.06.2003 16.06.2007
  5 Shri V.R.Kamble 16.06.2007 02.06.2008
  6 Shri Sanjay Barve 02.06.2008 30.07.2010
  7 Shri Vivek Phansalkar 30.07.2010 17.02.2014
  8 Dr. B.K.Upadhyayr 17.02.2014 15.04.2015
  9 Shri Milind Bharambe 15.04.2015 28.04.2017
  10 Shri Amitesh Kumar 29.04.2017 16.05.2019
  11 Shri Madhukar Pandey 03.06.2019 03.09.2020
  12 Shri Yashasvi Yadav 03.09.2020 25.08.2021
  13 Shri Rajvardhan 25.08.2021 14.12.2022
  14 Shri Pravin Padwal 14.12.2022